2010 köpte familjen Brobäck detta markområde som omfattar ca 15 ha skogsmark. Tidigare ägare var Fortifikationsverket som i sin tur köpt marken av Dämba som via giftemål (troligen 1800-tal) fått marken som tidigare hört till Ödehoburga. Området har varit brukat både som skog, bete och åker under lång tid. Du kan fortfarande se spår av åkrar i form av grunda grävda diken på några ställen längs vandringsleden. När vi övertog området var det som bytesmark mellan Naturvårdsverket och familjen Brobäck. Myndigheter som var inblandade i detta byte var förutom Naturvårdsverket och Fortverket även Länsstyrelsen och Lantmäteriverket, en utdragen process som tog fyra och ett halvt år.

Vi satte genast igång med att syna av området och fann då ett stort antal rösen och andra lämningar av mänsklig verksamhet. Tog då kontakt med Skogsstyrelsen som gav goda råd och hjälpte till vid iordningställandet av den nu ca 1200 meter långa leden. Allt röjningsarbete har och gör familjen själv, men informationstavlor och stättor är bekostade av Skogsstyrelsen.

Familjen fortsätter att röja och därmed underlätta framkomligheten och överblicken av denna lilla del av Fårö som trots sin litenhet har mycket att bjuda besökaren på.

Sommaren 2015 genomfördes  en arkeologisk utgrävning för att ta reda på några av alla stenhögars funktion och ålder. Vi hoppades få reda på om det rör sig om odlingsrösen eller gravar. Av de fyra stensamlingar som genomsöktes var två fyndlösa. Nummer två av stensamlingarna vid 2015 års utgrävning fann arkeologerna en mängd skärvstenar i stenhögen. Skärvstenar är stenar med skarpa kanter som bildas genom sprickbildningar oftast i samband med regelbunden uppvärmning tex. vid matlagning. I den fjärde utgrävda stenhögen fanns kremerade ben av hund. Det blev ett överraskande resultat. Hunden var något större än en räv och den levde för drygt 3000 år sedan. Vilket betyder att den är en av Fårös äldsta kända hundar! Till sommaren 2016 kommer arkeologerna tillbaka i vecka 28. Se i ”kommande program” för mer information.